Tájékoztató

Nyilatkozat a személyes adatok védelméről

A B-Well Kft. mint a www.granadahotel.hu internetes weboldal tartalomszolgáltatója -a továbbiakban: Tartalomszolgáltató -ezúton teszi közzé az adatvédelmi és – kezelési elveit és politikáját – melyet magára nézve kötelezőnek ismer el. 

A Tartalomszolgáltató jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) ajánlásait.
Jelen közlemény célja, hogy a Tartalomszolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területen, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítsa  egyéni jogainak és alapvető szabadságjogainak, különösen a magánélethez való jogainak a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem) történő tiszteletben tartását.

 1. Fogalom-meghatározások a jelen szabályzat alkalmazása során:

  1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

  1.2. különleges adat:

  1.2.1. a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre,

  1.2.2.az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;

  1.3. adatkezelés:
  az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

  1.4. adatfeldolgozás:
  az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,valamint az alkalmazás helyétől;

  1.5. adattovábbítás:

 2. ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik

  6. nyilvánosságra hozatal:
  ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

  1.7. adatkezelő:
  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

  1.8. adatfeldolgozó:
  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

  1.9. adattörlés:
  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

  1.10. automatizált adatállomány:
  automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

  1.11. gépi feldolgozás:
  a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

  2. Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

  2.1. az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

  2.2. az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;

  2.3. az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

  2.4. az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;

  2.5. az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,

  2.6. nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a 
  büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,

  2.7. megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés 
  megakadályozására.

  3. Az adatalanyt védő további garanciák: 

  3.1. Mindenkinek joga van arra, hogy

  3.1.1.tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;

  3.1.2.ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;

  3.1.3.indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;

  3.1.4.jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  3.2. Személyes adat akkor kezelhető, ha

  3.2.1.ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

  3.2.2.azt törvény vagy- törvényi felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb 
  esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

  3.3. Az adatkezelés célhoz kötöttsége: Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az 
  adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

  3.4. Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása: Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

  3.5. Adatbiztonság: Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles

  gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat – kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot – védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

  4. Adatvédelmi Irányelvek: 

  4.1. A Tartalomszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és 
  elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt,kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Tartalomszolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

  4.2. Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a Tartalomszolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

  4.3. Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az Alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Tartalomszolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót, hátrányos megkülönböztetést nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

  4.4. A Tartalomszolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

  4.5. A Tartalomszolgáltató tiszteletben tartja a webhelyet felkereső minden természetes személy személyiségi jogait.

VENDÉGÉJSZAKÁK NYILVÁNTARTÁSA

Az adatkezelés célja: szálláshely szolgáltatás nyújtása, a szállóvendégek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a szállóvendégek részére szolgáltatások nyújtása, kapcsolattartás, a szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, foglalások biztosítása, teljesítése, fizetés, számvitel, IFA bevallása, valamint a 2007. évi II. törvény 73.§. (2) bekezdésében foglaltak teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169.§. (2) bekezdése és a 2007. évi II. tv. 73.§. (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, szobaszám, az érkezés és távozás időpontja, név, személyi igazolvány vagy útlevél száma, születési dátum, lakcím, gépkocsi rendszáma, e-mail cím, aláírás, szállodai szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatok, fizetési adatok (dátum, időpont, a számlán szereplő tételek megnevezése, összeg, ha a fizetés SZÉP kártyával történt, annak adatai), valamint a személyes megjegyzésekbe rögzített egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: minden adat tekintetében a Számv. tv. 169.§. (2) bekezdésében foglaltak értelmében 8 év.

Kártyás fizetés esetén a kártyaadatokat, ill. a tranzakció adatait az OTP Bank kezeli.

Adattovábbítás:

SZÉP kártyás vagy bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

AJÁNDÉKUTALVÁNYOK NYILVÁNTRTÁSA

Az adatkezelés célja: az ajándékutalványt igénylők egymástól való megkülönböztetése, azonosítása, az ajándékutalványok beváltáskor történő ellenőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, a megrendelő vagy az utalvány címzettjének neve, az érkező személyek száma, az igénybe venni kívánt szolgáltatások, az utalvány értéke, érvényességének és kiállításának ideje.

Az adatkezelés időtartama: az adatok az utalvány felhasználását követően, vagy az érvényesség idejének lejártakor törlésre kerülnek.

HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról. akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, küldése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker tv. 13/A § és a Grt. 6.§. (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név és direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 5 év.

A direktmarketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • e-mail:
 • postai úton:

 

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ RENDSZER

A személyes adatok kezelője: B-Well Kft.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető azonosítása, tettenérése, a jogsértések bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a szálloda területére történő belépéssel, az SzVMt. 30. §. alapján.

A kezelt adatok köre: a szálloda területére belépő személyeknek a felvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 72 óra.

A FELVÉTELEK FELASZNÁLÁSA

A kamerák aktuális képének, valamint felvételének megtekintésére jogosultak a B-Well Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói, valamint az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti.

A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosultak a B-Well kft. kijelölt munkavállalói.

A B-Well Kft. által üzemeltett elektronikus megfigyelő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség, vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti, kérhetik a róluk készült felvételről másolat készítését, ill. annak törlését.

Az adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személyek nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbítás: szabálysértési, vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok felé.

A továbbított adatok köre: releváns információt tartalmazó felvételek, valamint a tárgyat esetlegesen átvevő tulajdonos, vagy annak megbízottjának neve.

Az adattovábbítás jogalapja a Be. 71.§. (1) bekezdése, 151. §. (2) bekezdésének a) pontja és a 171. §. (2) bekezdése, valamint az Sztv. 75.§. (1) bekezdésének a) pontja és a 78. §. (3) bekezdése.

VENDÉGÉJSZAKÁK NYILVÁNTARTÁSA

Az adatkezelés célja: szálláshely szolgáltatás nyújtása, a szállóvendégek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a szállóvendégek részére szolgáltatások nyújtása, kapcsolattartás, a szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, foglalások biztosítása, teljesítése, fizetés, számvitel, IFA bevallása, valamint a 2007. évi II. törvény 73.§. (2) bekezdésében foglaltak teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169.§. (2) bekezdése és a 2007. évi II. tv. 73.§. (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, szobaszám, az érkezés és távozás időpontja, név, személyi igazolvány vagy útlevél száma, születési dátum, lakcím, gépkocsi rendszáma, e-mail cím, aláírás, szállodai szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatok, fizetési adatok (dátum, időpont, a számlán szereplő tételek megnevezése, összeg, ha a fizetés SZÉP kártyával történt, annak adatai), valamint a személyes megjegyzésekbe rögzített egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: minden adat tekintetében a Számv. tv. 169.§. (2) bekezdésében foglaltak értelmében 8 év.

Kártyás fizetés esetén a kártyaadatokat, ill. a tranzakció adatait az OTP Bank kezeli.

Adattovábbítás

 • SZÉP kártyás vagy bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

AJÁNDÉKUTALVÁNYOK NYILVÁNTRTÁSA

Az adatkezelés célja: az ajándékutalványt igénylők egymástól való megkülönböztetése, azonosítása, az ajándékutalványok beváltáskor történő ellenőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, a megrendelő vagy az utalvány címzettjének neve, az érkező személyek száma, az igénybe venni kívánt szolgáltatások, az utalvány értéke, érvényességének és kiállításának ideje.

Az adatkezelés időtartama: az adatok az utalvány felhasználását követően, vagy az érvényesség idejének lejártakor törlésre kerülnek.

HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról. akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, küldése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker tv. 13/A § és a Grt. 6.§. (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név és direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 5 év.

A direktmarketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • e-mail:
 • postai úton:

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ RENDSZER

A személyes adatok kezelője: B-Well Kft.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető azonosítása, tettenérése, a jogsértések bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a szálloda területére történő belépéssel, az SzVMt. 30. §. alapján.

A kezelt adatok köre: a szálloda területére belépő személyeknek a felvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 72 óra.

A FELVÉTELEK FELASZNÁLÁSA

A kamerák aktuális képének, valamint felvételének megtekintésére jogosultak a B-Well Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói, valamint az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti.

A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosultak a B-Well kft. kijelölt munkavállalói.

A B-Well Kft. által üzemeltett elektronikus megfigyelő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség, vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti, kérhetik a róluk készült felvételről másolat készítését, ill. annak törlését.

Az adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személyek nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbítás: szabálysértési, vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok felé.

A továbbított adatok köre: releváns információt tartalmazó felvételek, valamint a tárgyat esetlegesen átvevő tulajdonos, vagy annak megbízottjának neve.

Az adattovábbítás jogalapja a Be. 71.§. (1) bekezdése, 151. §. (2) bekezdésének a) pontja és a 171. §. (2) bekezdése, valamint az Sztv. 75.§. (1) bekezdésének a) pontja és a 78. §. (3) bekezdése.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A B-Well Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat

 • az arra jogosultak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
 • változatlansága igazolható (adatintegritás)
 • jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A B-Well Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A B-Well Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok megfelelő védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek ósszekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A B-Well Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságáról, amely az adatkezeléssel kapcsolatosan jelentkező kockázatok ellen megfelelő védelmet nyújt.

A B-Well Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az adatokat, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult,
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét,
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt adatokhoz és rendelkezésre álljanak az ehhez szükséges eszközök.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp. stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

4.6. Ön, mint a webhelyet felkereső természetes személy, a webhelyen található on-line regisztrációs űrlap kitöltésével, az ott szerepelő személyes adatok és opcionálisan megadható különleges adatok megadásával írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait és amennyiben a különleges adatait is megadta, a különleges adatait a Tartalomszolgáltató adatbázisában rögzítse, nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza.

4.7. A webhely használata során a Tartalomszolgáltató felkérheti arra, hogy adja meg személyes és különleges adatait. A Tartalomszolgáltató megkérdezheti, hogy hozzájárul-e adatainak felhasználására, és ha igen, akkor milyen célokra. Adatait kizárólag az Ön engedélyével használhatjuk fel.

4.8. A webhely meglátogatása esetén a Tartalomszolgáltató adatokat gyűjthet az internetes

forgalom elemzésével az Ön szokásiról, preferenciáiról, beleértve a web-szerver naplóját, amely tartalmazza az Ön IP-címét, a sikeresen, vagy sikertelenül megnyitott oldalakat és az Ön által használt web-böngészőt. Ezeket az adatokat a Tartalomszolgáltató kizárólag saját célra, statisztikai célból használja fel, hogy a weboldal látogatottságát, használhatóságát és a keresési találatot mérje. Az Önről gyűjtött adatokat felhasználva alakítja a Tartalomszolgáltató az általa üzemeltetett webhely megjelenését, szerkesztését és használhatóságát.

Nyilvántartásba vétel:

1. Adatkezelés megnevezése: marketing – www.granadahotel.hu
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-65534/2013

Cookie Policy

Alapinformációk a cookie-król

Az alábbi tájékoztató célja, hogy megfelelően tájékoztassuk a weboldal felhasználóik viselkedését nyomon követő információtechnológiai megoldásokról.
A weboldal látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használunk. A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-k segítségével statisztikai jellegű információkat gyűjtünk a weboldalunk látogatóiról, mely segítségünkre van az oldalunk használatára vonatkozóan, és kényelmesebbé teszi a weboldal által felkínált funkciók használatát és a böngészést.

Az cookie-khoz kapcsolódó jogi szabályozás:

Az adatkezelésre vonatkozóan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései, továbbá az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) irányelvei az irányadóak. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával, valamint a GDPR 7. cikkével összhangban az Ön hozzájárulása.
Az egyértelmű és átfogó tájékoztatást és a weboldal felhasználóinak beleegyezésének kérését az európai uniós jog megköveteli, azon szervezetektől, melyek a felhasználók számítógépein cookiek-at helyeznek el.

Miképpen használja weboldalunk a sütiket

A weboldalunk a Google Inc. által nyújtott GoogleAnalyitcs web-analitikai szolgáltatás használatával elemzi a webhely használatát. Ehhez a GoogleAnalyticscookie-kat, tehát az Ön számítógépére települő szövegfájlokat alkalmaz.
A sütik tárolják a weboldal használata során keletkező információkat. Ezeket az információ csomagokat – a szokványos internetes naplóadatok (köztük az Ön IP-címét) és a felhasználói viselkedésre vonatkozó, név szerint nem beazonosítható információk – hozzáférhetővé válnak a Google részére, amely azokat saját szerverein tárolja. A Google ezek anonimizációját biztosítja.
GoogleAnalytics szolgáltatás ezeket az információkat arra használja fel, hogy segítségével gyűjtse a látogatásához kapcsolódó adatokat, ezeket rendszerezze, elemezze, és megfelelő jelentéseket készítsen.

Weboldalunk nem használja fel az analitikai szoftvert, hogy személyes azonosításra alkalmas adatokat gyűjtsön és ezt harmadik félnek sem engedélyezi.

A Google Inn átadhatja az általa nyújtott szoftveres szolgáltatással gyűjtött információkat harmadik feleknek, ha erre törvényi előírás kötelezi, vagy ha az információkat a Google megbízásából harmadik fél dolgozza fel.
A cookie azt az információt is tárolja, hogy Ön beleegyezett, hogy webhelyünk sütiket használ, így a jövőben ezt nem kell újból megismételnie.

A cookie működésének módosítása

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
Különböző közösségi website-ok: Facebook, a Twitter, a Youtube és a Flickr olyan cookie-kat helyezhetnek el az Ön számítógépén, melyek segítik a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését. Ezen cookie-k megléte, száma és állapota függhet attól, hogy Ön használja-e a szóban forgó platformokat a honlapunk meglátogatása előtt vagy alatt.
Ezen közösségi oldalak cookiepolicy-járól az érintett weboldalakon érdeklődhet.

FOGLALÁS

Kalkulálja ki csomagajánlatát és foglalja le pihenését az önnek legmegfelelőbb kondíciókkal mindössze néhány perc alatt!

AJÁNLATKÉRÉS

Kérje egyedi ajánlatunkat egyszerűen néhány kattintással és kollégáink 24 órán belül elkészítik az Önnek személyre szabott árajánlatunkat!

VENDÉG
VÉLEMÉNYEK

265 értékelés alapján 9/10

9

184 értékelés alapján 7.7/10

7.7

51 értékelés alapján 4/5

4

82 értékelés alapján 4.3/5

4.3

© 2019 Granada Hotel MINDEN JOG FENNTARTVA

A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, az oldal működtetése és a felhasználói élmény javítása érdekében. A weboldal további használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát. Adatkezelési Tájékoztató